Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Eerbeek, Beekwal e.o.” gemeente Brummen

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Eerbeek, Beekwal e.o.” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op donderdag 21 september 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Eerbeek, Beekwal e.o.” met kenmerk NL.IMRO.0213.BPEECE460000-va01 gewijzigd vastgesteld.Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van woensdag 04 oktober 2023 gedurende zes weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Eerbeek, Beekwal e.o.” met het kenmerk NL.IMRO.0213.BPEECE460000-va01 ter inzage ligt.Bestemmingsplan “Eerbeek, Beekwal e.o.”Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Beekwal (Derickxkamp 27 Eerbeek) en de "voormalige Mavo-locatie" daartegenover aan de Derickxkamp 2 in Eerbeek tot een woonzorg gebied.Gewijzigde vaststellingDe gemeenteraad heeft besloten middels een unaniem aangenomen amendement een wijziging van de toelichting en de regels op te nemen om zo het “Beschermd Wonen” dat in een deel van de wooneenheden in het plan is toegestaan, beter op de gemeentelijke Woonzorgvisie te laten aansluiten. Het gaat om een tekstuele aanvulling in de derde alinea van paragraaf 2.2 van de plantoelichting en aanvulling van artikel 1.44 van de planregels van het bestemmingsplan.M.e.r.-beoordelingsbesluitDe gemeenteraad maakt ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening is een aanmeldnotitie m.e.r. bij de gemeente ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Voor het betreffende initiatief en de locatie hoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.Inzagetermijn AnaloogHet gewijzigd vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf woensdag 04 oktober 2023 tot en met dinsdag 14 november 2023, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).DigitaalHet bestemmingsplan, is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPEECE460000-va01Beroep gewijzigd vastgesteld bestemmingsplanVanaf woensdag 04 oktober 2023 tot en met dinsdag 14 november 2023 kan tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-te, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.Vragen?Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.harkema@brummen.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 04-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. gmb-2023-421029

Gerelateerde berichten