Kennisgeving vastgestelde besluiten Folding Boxboard Eerbeek en omgeving

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving vastgestelde besluiten Folding Boxboard Eerbeek en omgeving.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten van Gelderland op 27 september 2023 het inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek en omgeving gewijzigd hebben vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben in verband met het inpassingsplan een besluit hogere waarden industrielawaai op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Ook hebben Gedeputeerde Staten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend aan Folding Boxboard Eerbeek B.V. Deze besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.De besluiten liggen ter inzage van donderdag 12 oktober 2023 tot en met woensdag 22 november 2023.Achtergrond In 2019 is het bestemmingsplan Eerbeek van de gemeente Brummen gedeeltelijk vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vernietiging had onder andere betrekking op de bedrijfsbestemming voor het terrein van papier- en kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek B.V. (toen nog Mayr Melnhof Eerbeek B.V. geheten) aan de Coldenhovenseweg 12 in Eerbeek. Na de uitspraak van de Raad van State is besloten om voor het terrein van het bedrijf een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek B.V. is een industrieel bedrijf (papier- en kartonfabriek) gelegen in de kern Eerbeek. Het inpassingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het terrein van het bedrijf. Verder maakt het plan de aanleg van een nieuwe weg in de groenzone langs ’t Haagje (tussen de Volmolenweg en de Wethouder Sandersstraat) en het (deels) verleggen van de Eerbeekse beek mogelijk. De geluidszone vanwege het industrieterrein Eerbeek Zuid en de geurzones zijn ook opgenomen in het inpassingsplan. Het inpassingsplan heeft als doel:•een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor het bedrijf mogelijk maken; •een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in Eerbeek borgen. Dit doel heeft geleid tot een gedetailleerde planregeling. Het inpassingsplan is opgesteld tegen de achtergrond van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In dit programma werken provincie Gelderland, de gemeente Brummen, de Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en het Waterschap Vallei en Veluwe samen. Deze partijen hebben de wens de papier- en kartonindustrie in de regio te behouden, de leefbaarheid in Eerbeek en Loenen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een energie- en CO2-neutraal Eerbeek en Loenen in 2050.Hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder Folding Boxboard Eerbeek B.V. ligt op het industrieterrein Eerbeek Zuid. Dit is een geluidsgezoneerd industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder. Rondom dit industrieterrein ligt een geluidszone. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor 35 woningen in de geluidszone een nieuwe hogere waarde vanwege industrielawaai moet worden vastgesteld. Vergunning Wet natuurbescherming Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft een vergunning (gebieden) op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd. De vergunning heeft betrekking op het fabrieksterrein en op de ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals de nieuwe weg door ’t Haagje.CoördinatieOm de ontwikkelingen op het terrein van Folding Boxboard Eerbeek B.V. en in de omgeving mogelijk te maken zijn verschillende besluiten nodig. Provinciale Staten van Gelderland hebben bij besluit van 29 september 2021 een coördinatiebesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening genomen. Het coördinatiebesluit heeft als doel om procedures van de verschillende besluiten gelijk op te laten lopen. Dit leidt tot samenhangende en efficiënte besluitvorming. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het coördinerend bevoegd gezag. Het coördinatiebesluit maakt het mogelijk om besluiten per fase in procedure te brengen. Per fase kan dan een ‘mandje’ of cluster van besluiten worden samengesteld dat gecoördineerd wordt voorbereid. Op besluiten die gecoördineerd tot stand komen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat eerst een ontwerp van het besluit ter inzage wordt gelegd waartegen een zienswijze kan worden ingediend. Vervolgens wordt het besluit opgesteld. Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.ZienswijzenHet inpassingsplan, het besluit hogere waarden industrielawaai en de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming hebben als ontwerp ter inzage gelegen van donderdag 12 januari 2023 tot en met woensdag 22 februari 2023. Eenieder is toen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. In de Zienswijzennota Folding Boxboard Eerbeek en omgeving; Inpassingsplan, hogere waarden en Wet natuurbescherming zijn alle zienswijzen samengevat en van een antwoord voorzien. De vastgestelde besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten. Hoofdstuk 5 van de Zienswijzennota beschrijft de wijzigingen.Ter inzageleggingDe vastgestelde besluiten liggen ter inzage van donderdag 12 oktober 2023 tot en met woensdag 22 november 2023. U kunt de vastgestelde besluiten, met de bijbehorende stukken, inzien op de website:www.eerbeekloenen2030.nlHet inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek en omgeving kunt u ook inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.FBEomgeving-VST1Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.9925.FBEomgeving-VST1. Met ingang van donderdag 12 oktober 2023 kunt u de vastgestelde besluiten ook inzien op de volgende locaties:•Informatiecentrum in het Huis der Provincie van de provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem;•Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31 in Brummen;•Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek. Let op: informeer bij de betreffende instanties naar de actuele openingstijden.RechtsmiddelenVoor de mogelijkheid van beroep worden de hiervoor genoemde gecoördineerd tot stand gekomen besluiten aangemerkt als één besluit. Van donderdag 12 oktober 2023 tot en met woensdag 22 november 2023 kan beroep tegen de besluiten worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door:•belanghebbenden, en•niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp-besluit.Het beroep kan worden ingesteld bij:Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 200192500 EA Den Haag Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a.naam en adres; b.de dagtekening;c.een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;d.de redenen (beroepsgronden) waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Hiervoor is een DigiD vereist.Crisis- en herstelwetOp de besluiten is afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:•de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen,•het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend,•beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.Voorlopige voorzieningHet instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:Raad van Statet.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraakPostbus 200192500 EA Den HaagBij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden gevoegd.GriffierechtVoor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Kijk voor actuele informatie over het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 12-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. prb-2023-11928

Gerelateerde berichten